Elektryk Siedlce - rekrutacja - regulamin

regulamin
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. rekrutację przeprowadza się według następującego terminarza:
 
REKRUTACJA ZASADNICZA
Kandydaci składają do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w sekretariacie ZSP Nr 1 wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów. Od 25 kwietnia 2016 r. od godz. 900
do 29 kwietnia 2016 r. , do godz. 1600
oraz od 9 maja 2016 r. od godz. 900
do 18 maja 2016 r. , do godz. 1600
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół Od 17 czerwca 2016 r., od godz. 1000
do 21 czerwca 2016 r., do godz. 1600
Kandydaci dostarczają do szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący. Od 24 czerwca 2016 r., od godz. 1100
do 28 czerwca 2016 r., do godz. 1600
Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty do 29 czerwca 2016 r., do godz. 1500
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 15 lipca 2016 r., do godz. 1600
 1. Kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 1 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 2. Kandydaci do klasy wojskowej III Liceum Ogólnokształcącego otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.
Od 18 lipca 2016 r., godz. 900
do 19 lipca 2016 r., godz. 1600
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie :
 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1),
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego. (klasa wojskowa III Liceum Ogólnokształcące)
Od 18 lipca 2016 r., godz. 900
do 29 lipca 2016 r., godz. 1200
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 29 lipca 2016 r., godz. 1600
Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 29 lipca 2016 r., godz. 1600
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Kandydaci składają do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w sekretariacie ZSP Nr 1 wnioski o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 1 sierpnia 2016 r., godz. 900
do 8 sierpnia 2016 r., godz. 1600
Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i innych złożone dokumenty Od 9 sierpnia 2016 r., godz. 900
do 11 sierpnia 2016 r., godz. 1600
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 25 sierpnia 2016 r., do godz. 1500
 1. Kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 1 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 2. Kandydaci do klasy wojskowej III Liceum Ogólnokształcącego otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.
25 sierpnia
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły przedłożenia :
 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1)
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego. (klasa wojskowa III Liceum Ogólnokształcące)
Od 26 sierpnia 2016 r., godz. 800
do 31 sierpnia 2016 r., godz. 1600
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 31 sierpnia 2016 r., godz. 1600
Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 31 sierpnia 2016 r., godz. 1600

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100)

W tym:

 1. za oceny z języka polskiego i każdego z trzech wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się maksymalnie 80 punktów.
  celujący 20 punktów
  bardzo dobry 16 punktów
  dobry 12 punktów
  dostateczny 8 punktów
  dopuszczający 2 punkty

  W zależności od typu i kierunku szkoły punktowane są następujące zajęcia edukacyjne.

  Oddział Przedmioty punktowane przy rekrutacji
  TECHNIKUM NR 1
  technik elektronik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
  technik elektryk język polski, matematyka, język obcy, fizyka
  technik mechatronik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
  technik informatyk język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  technik mechanik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
  technik teleinformatyk język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  ślusarz język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  monter mechatronik język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  elektryk język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  operator obrabiarek skrawających język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  klasa wojskowa język polski, matematyka, język obcy, historia
  klasa przyrodnicza język polski, matematyka, język obcy, geografia
 2. Za wszystkie osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie 13 punktów.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się 2 punkty.
 4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1