HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dla kandydata, news
ETAPY REKRUTACJI Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://siedlce.edu.com.pl/kandydat   Rekrutacja zasadnicza Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydanie skierowania na badanie lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum - klasa wojskowa) od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów…
Read More

ZASADY REKRUTACJI

Dla kandydata, news
Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Przepisach wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 1  w Siedlcach na  rok szkolny 2018/2019  Kryteria – świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt szczególne osiągnięcia 18 pkt wynik z języka polskiego 18 pkt wynik z matematyki 18 pkt wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt wynik z II przedmiotu – fizyka 18 pkt max 100 pkt Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  wynik z języka polskiego…
Read More

BADANIA LEKARSKIE

Dla kandydata, news
  W nawiązaniu do Komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie informujemy, że już po 19 czerwca br. rozpoczniemy wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci, którzy znajdą się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, otrzymają takie skierowanie od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.
Read More