BADANIA LEKARSKIE

Dla kandydata, news
Każdy Kandydat (oprócz klasy przyrodniczej LO) musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły. Skierowania na badania będą wydawane  przy składaniu wniosków o przyjęcie do szkoły osobom, które na pierwszym miejscu wybrały klasę objętą obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Według harmonogramu będzie to miało miejsce od 10 maja od godz. 12:00 do 18 maja do godz. 15:00 Pozostałe osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia a nie otrzymały skierowania na badania, powinny je odebrać od 6 lipca od godz. 12:00 do 9 lipca do godz. 16:00. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 12 lipca do godz. 10:00. UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. W…
Read More

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dla kandydata, news
ETAPY REKRUTACJI Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://siedlce.edu.com.pl/kandydat   Rekrutacja zasadnicza Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydanie skierowania na badanie lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum - klasa wojskowa) od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00 -------------------------------------------------------------------------------------------- Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów…
Read More

ZASADY REKRUTACJI

Dla kandydata, news
Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Przepisach wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 1  w Siedlcach na  rok szkolny 2018/2019  Kryteria – świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt szczególne osiągnięcia 18 pkt wynik z języka polskiego 18 pkt wynik z matematyki 18 pkt wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt wynik z II przedmiotu – fizyka 18 pkt max 100 pkt Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  wynik z języka polskiego…
Read More

PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

Dla kandydata
Podstawowe informacje o rekrutacji Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018. otwórz Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://siedlce.edu.com.pl/kandydat Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie. Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze…
Read More

Niezbędne dokumenty

Dla kandydata
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: http://siedlce.edu.com.pl/kandydat Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru. 2. Kopie świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru. 3. Oryginały i zaświadczenie lekarskie…
Read More