BADANIA LEKARSKIE

news
  W nawiązaniu do Komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie informujemy, że już po 19 czerwca br. rozpoczniemy wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci, którzy znajdą się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, otrzymają takie skierowanie od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.
Czytaj więcej

Zasady rekrutacji

Dla kandydata
Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniu o sposobie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów. Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 1  w Siedlcach na  rok szkolny 2017/2018  Kryteria – świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt szczególne osiągnięcia 18 pkt wynik z języka polskiego 18 pkt wynik z matematyki 18 pkt wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt wynik z II przedmiotu – fizyka (technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik) – informatyka (technik informatyk, technik teleinformatyk) 18 pkt max 100 pkt Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie…
Czytaj więcej

Harmonogram rekrutacji

Dla kandydata
ETAPY REKRUTACJI Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://siedlce.edu.com.pl/kandydat   Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami od 8 maja od godz. 10:00 do 19 maja do godz. 15:00   Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 16 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00   Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 23 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00   Lista kandydatów zakwalifikowanych 5 lipca do godz. 16:00   Wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum - klasa wojskowa) od 6 lipca od godz. 10:00 do 7 lipca do godz. 16:00   Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego od 6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do…
Czytaj więcej

Podstawowe informacje o rekrutacji

Dla kandydata
Podstawowe informacje o rekrutacji Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017. otwórz Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://siedlce.edu.com.pl/kandydat Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie. Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze…
Czytaj więcej

Niezbędne dokumenty

Dla kandydata
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: http://siedlce.edu.com.pl/kandydat Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru. 2. Kopie świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru. 3. Oryginały i zaświadczenie lekarskie…
Czytaj więcej

Badania lekarskie

Dla kandydata
Każdy Kandydat (oprócz klasy przyrodniczej LO) musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły. Skierowania na badania będą wydawane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych w dniu 5 lipca. Zgodnie z harmonogramem skierowania będą wydawane do 7 lipca do godz. 16:00. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 14 lipca do godz. 12:00. UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. W załączniku wykaz przychodni, które mają kontrakty na badania z zakresu medycyny pracy uczniów i kandydatów do szkół w 2017 r. z powiatu warszawskiego. Pełne informacje na ten temat znajdują się na stronie MWOMP w Płocku pod adresem http://mwomp.pl/badania-uczniow-2017-wykaz-podmiotow/ Prawidłowo…
Czytaj więcej