ZARZĄDZENIE

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH 

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie  art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) zarządza się co następuje:

§ 1

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020, należą:

– klasa 1al: język polski, matematyka, język obcy, historia,

– klasa 1bl: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

§ 2

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Technikum Nr 1 na rok szkolny 2019/2020, należą: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

§ 3

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 na rok szkolny 2019/2020, należą:  język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Jerzy Kopański

Dyrektor ZSP nr 1 w Siedlcach