ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja zasadnicza

od 13 maja od godz. 8:00 do 20 maja do godz. 15:00

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

 • Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla osób
  który z uzasadnionych przyczyn losowych nie złożyły wniosku w pierwotnym terminie.

od 21 czerwca od godz. 12:00

 • Wydawanie skierowań na badanie lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (technikum, branżowa szkoła I stopnia, liceum (klasa wojskowa))

od 21 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

16 lipca do godz. 12:00

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 lipca od godz. 12:00 do 18 lipca do godz. 16:00

 • Wydanie skierowania na badanie lekarskie (technikum, branżowa szkoła I stopnia, liceum – klasa wojskowa) osobom, które wybrały daną klasę na dalszym miejscu.

od 16 lipca od godz. 12:00 do 24 lipca do godz. 10:00

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

25 lipca godz. 12:00

 • podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.


Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 25 lipca.
W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów.


od 26 lipca od godz. 8:00 do 30 lipca do godz. 12:00

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum – klasa wojskowa))

19 sierpnia godz. 12:00

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 19 sierpnia od godz. 12:00 do 27 sierpnia do godz. 16:00

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

28 sierpnia do godz. 10:00

 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych