Technik mechatronik – technikum

Home / -wszystkie / Technik mechatronik – technikum

KWALIFIKACJE

EE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– fizyka.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

-matematyka,
-fizyka.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

-historia i społeczeństwo

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)
-język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE

-uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy,
-absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Mechatronika – to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie szkół średnich zawodowych i zasadniczych. Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu. Pojęcie mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania, i potrafią komunikować się z człowiekiem. Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny. Ze względu na jej interdyscyplinarność trudno jest sklasyfikować zawód technika mechatronika. Formalnie jest on przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, ale biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika, mogłaby ona być klasyfikowana również w obszarze mechanicznym i górniczo-hutniczym.

.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
  • obsługa i programowanie sterowników PLC
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

  • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
  • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.