Technik energetyk – technikum

Home / -wszystkie / Technik energetyk – technikum

 KWALIFIKACJE

EE.24. – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,

EE.25. – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– fizyka.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

-matematyka,
-fizyka.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

-historia i społeczeństwo

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)
-język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE

-uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną. Może on wykonywać następujące zadania zawodowe:

  • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
  • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
  • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Energetyka jest działem nauki i techniki, a także gałęzią przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. W codziennym życiu energetyka obejmuje kwestie dostarczania energii w dwóch postaciach: energii elektrycznej – dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych różnymi źródłami energii oraz energii cieplnej – dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się różne źródła energii. Obserwując stan polskiej energetyki należy stwierdzić, że brakuje w niej średniej kadry technicznej. Przemysł energetyczny potrzebuje średniej kadry technicznej do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, czyli fabrykach, w których energię pierwotną przetwarza się na jej użyteczną postać, oraz w energetycznych sieciach przesyłowych, czyli systemach urządzeń umożliwiających przesyłanie energii do odbiorcy.